Disclaimer / Vrywaring

Welcome to Agron's website.

If you continue to browse and use this website you are agreeing to comply with and be bound by the following disclaimer as well as terms and conditions of use, which, together with our Privacy Policy, govern Agron’s relationship with you in relation to this website.

Welkom by Agron se Webblad

As u voortaan dié webblad gebruik en  deursoek, stem u in om te voldoen aan en is u onderworpe aan die vrywaring en gebruiksvoorwaardes, wat, saam met ons Privaatheidsbeleid,  Argon se eienaarskap en verwantskap  met u in verhouding tot hierdie webwerf erken.


EMAIL DISCLAIMER:
This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.
 
Any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the Schoeman Group. Employees of Schoeman are expressly required not to make defamatory statements and not to infringe or authorize any infringement of copyright or any other legal right by email communications. Any such communication is contrary to Schoeman policy and outside the scope of the employment of the individual concerned. Schoeman will not accept any liability in respect of such communication, and the employee responsible will be personally liable for any damages or other liabilities arising.
 
E-POS VRYWARING :
Hierdie boodskap bevat vertroulike inligting en is slegs bedoel vir die genoemde individu. As u nie die genoemde geadresseerde is nie, moet u nie hierdie e-pos versprei of kopieer nie. Stel die stuurder onmiddellik per e-pos in kennis as u hierdie e-pos foutiewelik ontvang het en verwyder hierdie e-pos van u stelsel. As u nie die beoogde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat die openbaarmaking, kopiëring, verspreiding van of optrede volgens die inhoud van hierdie inligting, streng verbode is.
 
Enige sienings of menings wat in hierdie e-pos aangebied word, is slegs dié van die outeur en verteenwoordig nie noodwendig dié van die Schoeman-groep nie. Werknemers van Schoeman is uitdruklik verplig om nie lasterlike verklarings te maak nie en om nie inbreuk op kopiereg of enige ander wetlike reg deur e-poskommunikasie te skend nie. Enige sodanige kommunikasie is in stryd met die beleid van Schoeman en buite die omvang van die indiensneming van die betrokke individu. Schoeman aanvaar geen aanspreeklikheid ten opsigte van sodanige kommunikasie nie, en die verantwoordelike werknemer sal persoonlik aanspreeklik gehou word vir enige skade of ander aanspreeklikhede wat mag ontstaan.